หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Decision Support System) หรือที่นิยมเรียกว่า DSS ซึ่งทางหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบขึ้น สำหรับข้อมูลที่นำมาประมวลผลเพื่อสนันสนุนการตัดสินสำหรับผู้บริหาร แยกออกเป็นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเงินเดือน ซึ่งระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ พร้อมดูรายละเอียดของข้อมูลในรูปแบบตารางรายงานได้

                 ทีมพัฒนาระบบหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว นำไปใช้ประโยชน์ได้ และช่วยสำหรับการตัดสินใจได้

ผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งความต้องการในส่วนของรายงานเพิ่มเติมได้ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม