ติดต่อ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานที่ : สำนักงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน 197 ,Tel VoIP : 3110,3111,3112
E-mail : cc@skru.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/ccskru